Provozní řád

Tento „Provozní řád“ (dále jen „PR“) slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia Jóga Lucie Vlčková (dále jen ,,Studio”). Upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem studia a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do prostoru Studia, a vstupem do Studia se zavazuje seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním.

I. Provozovatel Studia Jóga Lucie Vlčková

ing. arch. Lucie Vlčková, Kacanovy 65, 511 01 Kacanovy, 61046531

tel: 602730210, e-mail lucie@jogaturnov.cz 

Podnikatel zapsán na ŽÚ města Turnova, pod evidenčním číslem ZIV/2165/2013/Vra/1001075/5, datum vzniku živnostenského oprávnění je 16.10.2013.

(dále také jen „Provozovatel“)

Název a sídlo Studia: Jóga Lucie Vlčková,Havlíčkovo nám. 54, 511 01 Turnov, www.jogaturnov.cz

Provozní doba studia: dle platného aktuálního rozvrhu hodin

II. Provozní podmínky

 • Studio je určeno ke cvičení jógy a odvozených cvičení 
 • Studio je otevřeno denně, včetně víkendů dle rozvrhu lekcí 
 • Rozvrh lekcí je umístěn na webových stránkách Studia  
 • Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou uveřejňovány na internetových stránkách Studia 
 • Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Studia a čerpat jeho služby včetně využití vybavení pouze na základě řádně uhrazeného vstupného v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb 
 • Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Studia  

III. Pravidla chování ve studiu

 • V zájmu zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci Studia povinni uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem (lektorem/kou, personál Studia).
 • Před vstupem do šatny/recepce je návštěvník povinen uložit venkovní obuv na místě k tomu určeném. Vstup do šatny a cvičebního sálu je povolen naboso (v ponožkách, žabkách). 
 • Ve Studiu je k obsluze klientů recepce (v prostoru šatny), u které je potřeba se nahlásit.
 • K převlékání a odložení oblečení do šatních skříní slouží šatna (dámská a pánská část). Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny nedoporučujeme. 
 • Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků Studia. Uzamykatelné boxy nejsou trezory!   
 • Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit lektorovi/pracovníkovi recepce. Je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 •  Do prostoru Studia se nesmí vnášet předměty nesouvisející s tělovýchovnou a sportovní činností. Návštěvník je rovněž povinen si případné vnesené věci odnést. 
 • V celém prostoru Studia platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.   
 • Dále platí zákaz požívání alkoholických nápojů či jiných omamných a psychotropních látek. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.   
 • Dále není povoleno vnášet do prostor Studia jakékoliv nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.   
 • Do cvičebního sálu není povoleno vnášet jakékoliv pokrmy či nápoje. 
 • Do Studia je zakázán vstup ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím provozní řád Studia. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Studio opustili. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Studia bez náhrady vyvedeny.
 •  Návštěvníci se ve Studiu chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení.   
 • Návštěvníci užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce. 
 • Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorem/kou vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
 • V lekcích, kde cvičí děti bez přítomnosti rodičů, odpovídá za děti lektor/ka pouze po dobu určenou pro konkrétní lekci, přičemž před i po této době nesou odpovědnost za jednotlivé děti jejich rodiče, tito vstupem svých dětí do prostoru Studia prohlašují, že účast jejich dítěte na dané lekci je přiměřená jeho rozumové a volní vyspělosti. Studio a ani lektor/ka nenesou odpovědnost za škodu, zejména odpovědnost za škodu na zdraví, kterou si děti způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí a pokynů lektora/ky nebo nerespektováním tohoto provozního řádu. 
 • Po ukončení lekce je klient povinen dbát pokynů lektora/ky, vydezinfikovat zapůjčené pomůcky a uklidit cvičební pomůcky na určené místo.
 • Zdržovat se ve Studiu bezdůvodně není dovoleno. 
 • Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením (vypínače, regulace VZT, posuvná stěna v sále, závěsy v sále a šatnách apod.). 
 • Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém prostoru Studia odpovídají rodiče.

IV. První pomoc a hygiena provozu

 •  Pro potřeby první pomoci je v prostoru šatny/recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami. 
 • Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. 
 • Pro návštěvníky je volně přístupné WC, šatny a sprcha a mohou být návštěvníky využívány za podmínek dodržování pořádku a hygienických standardů. 
 • Provozovatel Studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce. Cvičební pomůcky se pravidelně desinfikují. V intervalech mezi lekcemi je prostor na cvičení dostatečně vyvětrán.

V. Závěrečná ustanovení

 •  Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání a k úhradě dojde bez zbytečného odkladu. 
 • V případě, že nelze poskytnout objednanou sportovní aktivitu z důvodu např. havárie, výpadku el. energie, vyšší moci, má zákazník právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu. 
 • V případě porušení Provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.  P odle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie. 

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. 9 2018

Provozovatel Jóga Lucie Vlčková